Προφίλ Συνδέσμου

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη,μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σκοπούς έχει:
1. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτικού και μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου αυτών.
2. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικήε Περιοχής Τριπόλεως, με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3. Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των βιοτεχνών της άνω περιοχής, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκιση και επίλυση αυτών.
4. Την ενθάρρυνση και πρόωθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
5. Την προβολή των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων.
6. Την προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χωρών της ΒΙ.ΠΕ. καθώς και των μελών των κινούμενων και συναλλασσομένων με τα μέλη του σωματείου.
7. Την δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών, την ίδρυση τραπεζικών καταστημάτων, γραφείων τεχνικής υποστηρίξεως και άλλων έργων υποδομής.

ΜΕΛΗ
1. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εδρεύει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής Τριπόλεως, και εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα για τις Α.Ε. μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε., επί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο μέλη από τους διαχειριστές εταίρους αυτής, και επι των Ομόρρυθμων εταιρειών μέχρι τρία μέλη αυτής.
2. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ Πρωτοβάθμια Σωματεία.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ